15:34 ICT Thứ bảy, 02/08/2014
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 05013.543367, Email : duongdaynongbhxhdno@gmail.com

Trang chủ » Trả lời câu hỏi

caphuyen
Cấp tỉnh

Trả lời bạn đọc website tháng 5-2014

Câu 1:Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: thusuongkt2010@gmail.com hỏi về việc ngày 12/10/2013 bạn viết đơn xin nghỉ thai sản (12/10/2013 đến 12/4/2014), theo giấy chứng sinh là ngày 31/10, hợp đồng hết hạn là 23/12/2013 ( nhưng công ty cam kết sẽ ký tiếp sau khi bạn hoàn thành một số công việc còn nợ), tháng 4 bạn xin nghỉ việc, bạn muốn hỏi:
1. Vậy Công ty ra quyết định nghỉ việc cho bạn ngày 6/4/2014 có được không. Vậy khi nào là đúng luật?
2. Thời gian nghỉ thai sản tính từ ngày viết đơn xin nghỉ thai sản hay theo giấy chứng sinh?
3. Bạn có được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức không?
Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
1.Về Công ty ra quyết định nghỉ việc cho bạn ngày 6/42014 có đúng theo Luật không?
- Về Công ty ra quyết định nghỉ việc cho bạn ngày 6/42014 có đúng theo Luật Lao động không? Vấn đề này không thuộc thẩm quyền BHXH tỉnh Đắk Nông trả lời, đề nghị bạn liên hệ với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh nơi bạn đang công tác để được trả lời.
2. Thời gian nghỉ thai sản tính từ ngày viết đơn xin nghỉ thai sản hay theo giấy chứng sinh?
Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Mục 3.3 Công văn 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định về thời gian tính hưởng thai sản như sau:
Thời gian tính hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính kể từ ngày lao động nữ thực tế nghỉ việc để sinh con theo quy định của Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con sau khi lao động nữ đã nghỉ việc chấm dứt quan hệ lao động thì thời gian tính hưởng kể từ ngày sinh con.
Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp của bạn, giấy chứng sinh bạn sinh con vào ngày 31/10/2013. Vậy thời gian nghỉ thai sản được tính từ ngày bạn viết đơn xin nghỉ thai sản (từ 12/10/2013 đến ngày 11/4/2014).
3. Bạn có được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 37, Mục 2– Chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:
1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2, Điều 31 của Luật này mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ năm đến mười ngày trong một năm.
Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ DSPHSK tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ DSPHSK tại cơ sở tập trung.
Trường hợp của bạn tháng 4/2014 bạn xin nghỉ việc thì bạn không đủ điều kiện để hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản theo quy định của Luật BHXH.  
Câu 2:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: suongthutr@gmail.com hỏi về việc tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ theo Khoản 5-Mục 4 của Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:
5. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
 
           Mbqtl = Tổng số tiền lương, tiền công của các tháng đóng BHXH
                     Tổng số tháng đóng BHXH
 
Bạn có diễn biến tiền lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là:
- Từ 01/2005 – 03/2005 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh là 2,31 :
(362.500  x 2,31) x 03 (tháng)  = 2.512.125 đồng
- Từ 04/2005 – 12/2005 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh là 2,31
(522.000  x 2,31) x 09 (tháng)  = 10.852.380 đồng
-Từ 01/2006 – 9/2006 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 2,15:
(522.000  x 2,15) x 9 (tháng)  = 10.100.700 đồng
Từ 10/2006 – 12/2006 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 2,15:
(671.140  x 2,15) x 3 (tháng)  = 4.328.853 đồng
Từ 01/2007 – 11/2007 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,98:
(671.140  x 1.98) x 11 (tháng)  = 14.617.427 đồng
Từ 12/2007 – 12/2007 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,98:(thời gian này bạn nghỉ thai sản được tính là thời gian tham gia BHXH)
(671.140  x 1.98) x 1(tháng)  = 1.328.857 đồng
Từ 01/2008 – 3/2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,61:(thời gian này bạn nghỉ thai sản được tính là thời gian tham gia BHXH)
(671.140  x 1,61) x 3 (tháng)  = 3.241.605 đồng
Từ 04/2008 – 12/2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,61:
(843.000  x 1,61) x 9 (tháng)  = 12.215.070 đồng
Từ 01/2009 – 3/2009 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,51:
(1.049.000  x 1,51) x 3 (tháng)  = 4.751.970 đồng
Từ 04/2009 – 7/2009 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,51:
(1.049.000  x 1,51) x 4 (tháng)  = 6.335.960 đồng
Từ 8/2009 – 12/2009 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,51:
(1.133.000  x 1,51) x 5 (tháng)  = 8.554.150 đồng
Từ 01/2010 – 12/2010 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,38:
(1.322.000  x 1,38) x 12 (tháng)  = 21.892.320 đồng
Từ 01/2011 – 4/2011 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,16:
(1.675.000  x 1,16 x 4(tháng)  = 7.772.000 đồng
Từ 5/2011 – 9/2011 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,16:
(1.759.000  x 1,16 x 5(tháng)  = 10.202.200 đồng
Từ 10/2011 – 12/2011 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,16:
(2.601.000  x 1,16 x 3(tháng)  = 9.051.480 đồng
Từ 01/2012 – 10/2012 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,07:
(2.601.000  x 1,07 x 10(tháng)  = 27.830.700 đồng
Từ 11/2012 – 12/2012 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,07:
(2.601.000  x 1,07 x 2(tháng)  = 5.566.140 đồng
Từ 01/2013 – 02/2013 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,00:
(2.601.000  x 1,00 x 2(tháng)  = 5.202.000 đồng
Từ 04/2013 – 9/2013 điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội mức điều chỉnh 1,00:
(3.058.000  x 1,00 x 6 (tháng)  = 18.348.000 đồng
Tổng số tiền lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 03 năm ( 104 tháng) là:
2.512.125 + 10.852.380 + 10.100.700 + 4.328.853 + 14.617.427 + 1.328.857  + 3.241.605 + 12.215.070  + 4.751.970 + 6.335.960 + 8.554.150 +  21.892.320 + 7.772.000  + 10.202.200 + 9.051.480 + 27.830.700 + 5.566.140 + 5.202.000 + 18.348.000     =  184.703.937 đồng
Tiền lương bình quân của bạn là:
184.703.937 /104 (tháng) = 1.775.999 đồng
Trợ cấp BHXH một lần của bạn là:
1.775.999 x 9 x 1,5   = 23.975.986 đồng
Câu 3:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: nguyenhien04101988@gmail.com.vn hỏi về việc bạn tham gia BHXH được 4 tháng hiện nay bạn đã nghỉ việc, bạn muốn nhận lại số tiền BHXH đã tham gia có được không? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
  Căn cứ theo khoản 8 Mục 6 – Bổ sung khoản 8, 9, 10 và khoản 11 vào Mục IV chế độ hưu trí Phần B của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung thông thư 03/2007/ TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc  như sau:
 “8. Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì mức hưởng bằng 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng; bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ trên 6 tháng đến đủ 1 năm”.
          Theo quy định trên, bạn tham gia BHXH được 04 tháng thì được hưởng BHXH 1 lần với mức trợ cấp BHXH 1 lần bằng 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Câu 4:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: anhtuanbui@gmail.com hỏi về việc bạn tham gia BHXH tại Sài Gòn từ tháng 7/2010 – 3/2013 hiện nay bạn đã nghỉ việc, bạn muốn thanh toán BHXH một lần thì phải làm những thủ tục gì? Tiền lương bình quân đóng BHXH tính như thế nào? Tính theo lương cơ bản hay tính theo lương thực lĩnh hàng tháng? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
1.Về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH 1 lần
Căn cứ theo Điều 20 - Hồ sơ giải quyết hưởng BHXH một lần của Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH quy định như sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB) đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 55 và Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội.
3. Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc quyết định thôi việc (bản chính hoặc bản sao) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
4. Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bản chính hoặc bản sao) đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
5. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội.
6. Bản dịch tiếng Việt được công chứng (bản chính hoặc bản sao) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.
 2.Về tính lương bình quân
 Căn cứ theo Khoản 4, 5, 6 -Mục 4 của Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động:
3. Cách tính hưởng BHXH 1 lần theo lương cơ bản hay theo lương thực lĩnh:
Cách tính hưởng BHXH 1 lần, cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ vào mức lương đóng BHXH được ghi trên sổ BHXH của bạn.
Câu 5:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ mail: thuyanh.pdi@gmail.com hỏi về việc bố bạn năm nay 56 tuổi, có thời gian đóng BHXH  22 năm 10 tháng, năm 2012 bố bạn có quyết định nghỉ việc của công ty nơi bố bạn làm việc và đã làm mất quyết định nghỉ việc. Bạn hỏi trường hợp của bố bạn giải quyết như thế nào để được hưởng lương hưu? Vấn đề bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Trường hợp của Bố bạn đã nghỉ việc từ năm 2012, nhưng bị mất quyết định nghỉ việc thì thủ tục hồ sơ để giải quyết chế độ hưu trí được quy định như sau:
1. Thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu theo Điều 51 của Luật BHXH như sau:
1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc (mẫu số 12-HSB) .
3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động; giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao) đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
2. Thủ tục hồ sơ đề nghị giám định khả năng lao động để giải quyết chế độ hưu trí:
Do trong thư hỏi bạn không nói rõ nên BHXH tỉnh Đắk Nông hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị giám định khả năng lao động gửi Hội đồng giám định y khoa tỉnh (thành phố) nơi bố bạn đang cư trú:
Theo khoản 3 Điều 5 Chương II-Hồ sơ giám định của Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định của bố bạn như sau:
1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
3. Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
Nếu sau khi đi giám định khả năng Hội đồng giám định y khoa kết luận bố bạn mất khả năng lao động từ 61% trở lên thì bố bạn được nghỉ hưu theo Điều 51 của Luật BHXH. Đề nghị bố bạn lên hệ với BHXH huyện nơi bố bạn cư trú để được hướng dẫn nộp hồ sơ nghỉ hưu hoặc nộp hồ sơ để cơ quan BHXH tỉnh (TP) giới thiệu bố bạn đi giám định khả năng lao động theo quy định của Luật BHXH.
Câu 6:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: nguyenoanhmlhn@gmail.com hỏi về việc bạn hiện nay đang làm công nhân tại công ty nước ngoài nhưng bạn mới ký hợp đồng dài hạn vào ngày 26/3/2014 đến nay đã được 2 tháng. Bạn đi khám thì bị bệnh tim bác sỹ bảo phải mổ, nếu bạn xin nghỉ để mổ thì có được hưởng chế độ BHXH những ngày bạn nghỉ tại công ty không? Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
          Căn cứ theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau như sau:
1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc dử dụng ma túy, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.
          2. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau:
a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được huởng ba mươi ngày nếu đã đóng BHXH dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.
b) Làm nghề hoặc công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng BHXH dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.
3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Với những quy định nêu trên thì trường hợp của bạn, thời gian nghỉ ốm để mổ tim được hưởng chế độ ốm đau do Bảo hiểm xã hội chi trả.
Câu 7:
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được thư của bạn ở địa chỉ Email: muatrenkhoemat@gmail.com hỏi về việc hiện bạn đang mang thai được gần 5 tháng, vì sức khỏe yếu bạn muốn nghỉ trước dự kiến vài tháng, liệu bạn có được hưởng chế độ thai sản không? Bạn tham gia đóng BHXH từ tháng 12/2010 cho đến tận bây giờ và dự kiến sinh của bạn là vào tháng 11/2014. Vấn đề này Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Bộ luật lao động và Khoản 2 Điều 28, Mục 2– Chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ (06) sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Ngoài ra căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Mục 3.3 Công văn 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định về thời gian tính hưởng thai sản như sau:
Thời gian tính hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính kể từ ngày lao động nữ thực tế nghỉ việc để sinh con theo quy định của Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con sau khi lao động nữ đã nghỉ việc chấm dứt quan hệ lao động thì thời gian tính hưởng kể từ ngày sinh con.
Trường hợp của bạn đã tham gia đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH và bạn muốn nghỉ việc trước khi sinh con vài tháng thì khi thanh toán chế độ thai sản với cơ quan BHXH cũng chỉ được tính từ thời điểm đủ 2 tháng trước khi sinh con.
Câu 8:
Tôi chuyển công tác về đơn vị mới nộp sổ BHXH vào đầu tháng thứ hai(chậm do đơn vị cũ nợ BHXH) được bốn tháng kể từ khi nộp sổ thì đơn vị mới trả sổ báo bổ sung đóng mộc còn thiếu trong sổ, hai ngày sau tôi nộp sổ lại cho đơn vị và sau bảy tháng công tác tôi xin nghỉ việc hỏi khi nào tôi được nhận sổ BHXH thì được báo mất sổ BHXH và đến giờ thủ tục nối sổ cũng chưa xong.Trường hợp này tôi phải làm sao và tôi có quyền yêu cầu trả lời việc trả sổ và lý do chưa làm xong thủ tục nối sổ cho tôi bằng văn bản không? tôi đã có quyết định thôi việc, khoảng thời gian bao lâu tôi có quyền yêu cầu đơn vị trả lời bằng văn bản cho tôi? kính mong quý cơ quan trả lời giúp tôi được rõ, xin chân thành cảm ơn.Phan thị thanh mai phanmaibp@gmail.com
Trả lời:
Theo Điểm 1, điều 18 Luật BHXH thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc. Do đó, bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) để được nhận lại sổ BHXH.
Trong trường hợp sổ BHXH của bạn do đơn vị SDLĐ làm mất thì đơn vị SDLĐ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH để được hướng dẫn làm thủ tục cấp lại sổ BHXH cho bạn. Nếu trường hợp bạn làm mất sổ BHXH thì bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH (gồm: Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS)) hoặc bạn có thể nộp hồ sơ thông qua đơn vị (gồm Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (mẫu D01-TS) và văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS)).
Bạn có thể làm đơn trình bày đầy đủ nội dung đề nghị đơn vị SDLĐ nơi bạn thôi việc trả lời về trường hợp mất sổ BHXH và đề nghị cộng nối thời gian tham gia tại đơn vị mới của bạn.

Câu 9:Về ý kiến của độc giả có địa chỉ <vubanpv11@yahool.com>          Tôi muốn tham gia đóng BHXH tự nguyện, hiện tôi đang được hưởng chế độ BHYT của thân nhân sĩ quan CAND vậy tôi có phải tham gia đóng BHYT tự nguyện không?nếu không tham gia đóng BHYT tự nguyện thi khi nghỉ chế độ hưu có được hưởng BHYT không?
          Xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại điểm 2.12 khoản 02 điều 15 Quy định quản lý thu BHXH, Bảo hiểm y tế; Quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam thì một người chỉ tham gia BHYT theo một đối tượng. Trường hợp của bạn đang hưởng chế độ BHYT của thân nhân sĩ quan CAND  thì không phải tham gia đóng BHYT tự nguyện nữa. Mặt khác khi bạn đã đóng đủ 20 năm đóng BHXH trở lên đủ điều kiện hưởng lương hưu thì vẫn được hưởng chế độ độ hưu và chế độ BHYT.
Câu 10:Về ý kiến của độc giả có địa chỉ <thanhdn0123@gmail.com.>          Tôi thôi việc đến hết tháng 04/2014 đóng BHTN đủ 12 tháng và hiện nay chưa có việc làm vậy bây giờ muốn làm thủ tục để hưởng chế độ thất nghiệp thì cần những thủ tục gì và tôi có đủ điều kiện được hưởng chế độ hay không. Rất mong nhận được hồi đáp của BHXH tỉnh Đăk Nông.
          Xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại điều 34 Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định việc đăng ký thất nghiệp và thông báo về tìm việc làm với cơ quan lao động: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động. Như vậy trường hợp của bạn nghỉ việc từ tháng 04/2014, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày mất việc làm bạn hãy thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động để hưởng chế độ BHTN.
Theo quy định tại điều 125 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:
1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.
2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.
Câu 11:Về ý kiến của độc giả có địa chỉ <thanhdn0123@gmail.com.>          Cho tôi hỏi tôi mua BHYT vào ngày 30/5/2014, ngày dự sinh của tôi là ngày 12/08/2014 vậy tôi có được hưởng BHYT không?.
          Xin được trả lời như sau:
Theo quy đinh tại điểm b khoản 3 điều 16 luật BHYT quy định Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này đóng bảo hiểm y tế lần đầu hoặc đóng bảo hiểm y tế không liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.
Như vậy trường hợp của bạn mua thẻ BHYT từ 30/5/2014 thì sau 30 ngày kể từ ngày bạn đóng tiền BHYT thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
Câu 12:
  • Về ý kiến của độc giả có địa chỉ Nguyễn Thị Phương sujume111@gmail.com
          “ Cho em hỏi trước đây em có làm việc 6 tháng có ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm, và giờ đây em đã nghỉ và nhận lại sổ BHXH có 6 tháng đóng bảo hiểm, và giờ em chưa tìm được việc làm và em muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đóng tiếp vào sổ bảo hiểm củ có được không và nếu được thì thủ tục như thế nào và mức đóng bao nhiêu và khi em đóng BHXH tự nguyện được 1 thời gian và em tìm được việc làm em có thể đóng tiếp vào vào cùng một sổ được không?.
          Xin được trả lời như sau:
          Có hai hình thức đóng Bảo hiểm xã hội (một là BHXH bắt buộc, hai là BHXH tự nguyện). Nếu bạn không đủ điều kiện (bạn không làm việc cho bất kỳ một tổ chức nào) tham gia BHXH bắt buộc thì bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện.
          Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 9, Mục 2 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về mức đóng BHXH tự nguyện.
Lmin : mức lương tối thiểu chung
  • m=1,2,3,4……n;
Mức thu nhập nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chon thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, cao nhất bằng 20 lần lương tối thiểu chung.
          Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện:
  • 01 bản A02_TS
  • 02 hình 3x4
  • 01 chứng minh thư photo
Nếu sau này bạn đuợc nhận vào công ty mới thì bạn liên hệ với cơ quan BHXH để chốt quá trình ngừng đóng BHXH tự nguyện và nộp sổ BHXH của bạn cho kế toán công ty mới để tiếp tục quá trình tham gia BHXH trên sổ mà bạn đã tham gia đóng BHXH tự Nguyện và tốt nhất bạn nên liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn cư trú để được hướng dẫn chi tiết hơn./.
Câu 13:Về ý kiến của độc giả có địa chỉ Phạm Thị Thùy Linh Thuyanh.pdi@gmail.com.
Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm 6 tháng thì chuyển công tác trong thời gian chốt sổ và chuyển đổi sổ BHXH thì cơ quan củ làm dư mất  3 tháng. Đơn vị mới không chấp nhận gối sổ cho tôi, với lý do thừa 3 tháng. Vậy tôi phải làm như thế nào để tiếp tục đóng BHXH.
          Xin được trả lời như sau:
          Bạn nên kiểm tra lại thời gian quá trình tham gia trên bảo hiểm xã hội và thời gian trên quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy thôi trả lương sẽ có 02 trường hợp xãy ra:
  • Nếu trong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy thôi trả lương của bạn khớp với quá trình trên sổ BHXH thì bạn yêu cầu cơ quan mới phối hợp với cơ quan BHXH thoái trả lại quá trình tham gia BHXH bị thừa của bạn và để cho quá trình được liên tục và không bị trùng.
  • Nếu trong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy thôi trả lương của bạn không khớp với quá trình trên sổ BHXH thì bạn yêu cầu cơ quan củ phối hợp với cơ quan BHXH thoái trả lại quá trình tham gia BHXH bị thừa của bạn và để cho quá trình được liên tục và không bị trùng./.
Câu 14:Độc giả có nickname: Lê Chí Nguyện “lenguyen758@gmail.com” Tôi đang đóng BHXH bắt buộc được 10 năm, do hoàn cảnh gia đình tôi xin nghỉ việc và xin chuyển đóng BHXH tự nguyện được 3 năm. Nay tôi xin được công việc mới Công ty yêu cầu tôi đóng BHXH bắt buộc, tôi có chuyển BHXH tự nguyện quay lại BHXH bắt buộc được không? Thủ tục như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn.” BHXH tỉnh Đăk Nông trả lời như sau:
           Nếu bạn ký hợp đồng làm việc tại Công ty mới từ đủ 3 tháng trở lên thì bạn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH. Bạn có thể ngừng đóng BHXH tự nguyện và chuyển sang tham gia đóng BHXH bắt buộc. Bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH mà bạn đang tham gia đóng BHXH tự nguyện để được hướng dẫn thủ tục dừng đóng BHXH tự nguyện và chốt sổ BHXH. Sau đó nộp sổ BHXH đã chốt cùng tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm về Công ty nơi bạn làm việc để Công ty làm thủ tục đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho bạn. Việc bạn tham gia BHXH tự nguyện đan xen với thời gian tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian để tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất là tổng thời gian tham gia của cả 2 loại BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Câu 15:Độc giả có nickname: Nguyen Thi Thanh “nguuenthithanh@gmail.com” E sinh nam 1994 e thieu thg xin vao cty lam phai ban tuoi len 1992 gio e lam don ngi viec roi vay gio e co duoc nhan tien bao hiem ko..” BHXH tỉnh Đăk Nông trả lời như sau:
          Vì bạn đặt câu hỏi quá ngắn gọn, lại viết tắt không rõ ràng nên BHXH tỉnh Đăk Nông không thể giải đáp một cách cụ thể. Nếu hồ sơ tham gia BHXH của bạn không trùng khớp với các giấy tờ nhân thân có liên quan (CMND, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…) thì bạn cần phải đề nghị cơ quan BHXH hiệu chỉnh lại thông tin ngày tháng năm sinh cho khớp đúng với các giấy tờ nhân thân thì mới có thể hưởng các chế độ BHXH. Bạn cần trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bao gồm:
          - Đơn đề nghị điều chỉnh, trong đó giải trình lý do, hoàn cảnh dẫn đến sai lệch, có xác nhận của UBND xã (phường) nơi cư trú.
- Các căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung điều chỉnh (CMND, Giấy khai sinh…).